Een duivels dilemma voor de PVV?

Bij de regeringsverklaring gaf Geert Wilders aan dat hij uitgaat van een vermindering van de immigratie van niet-westerse allochtonen van 50% over de komende jaren. In theorie is dit een mogelijkheid, want tussen 2001 en 2005 was zo’n daling de feitelijke ontwikkeling. Maar “helaas” heeft het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut berekend dat dit een ain’t gonna happen scenario zal blijken te zijn. Het lijkt mij echter interessant om een klein theoretisch experimentje uit te voeren. Wat als het Wilders wel lukt om de niet-westerse immigrantenstroom drastisch te verminderen?

Allereerst natuurlijk ploppende kurken binnen de PVV-fracties en veel ‘huiliehuilie’ bij de PvdA. Maar er zijn op meer serieuze vlakken zeer ernstige gevolgen. Surf even met mij mee naar de website van het CBS. Voor iedereen, dus ook u, meneer Wilders, altijd en gratis beschikbaar. Allereerst kijken we naar het gemiddeld aantal kinderen in Nederland. In 1950 was dit afgerond 3,1. In 2009, de meeste recente cijfers, was dit nog 1,8. In andere woorden een daling van ruim 41% in een periode van 59 jaar.

Ten tweede kijken we naar de gemiddelde leeftijd van overlijden in dezelfde periode. Stierf de gemiddelde Nederlandse man in 1950 al op een leeftijd van 59, in 2009 was dit op bijna 74-jarige leeftijd. Hier zien wij dus een stijging van 25% in termen van levensjaren. Dit onderdeel kan men dus concluderen met de observatie dat wij in de afgelopen pakweg zes decennia steeds minder kinderen krijgen en tegelijkertijd steeds ouder worden, waarbij de afname in vruchtbaarheid de meest “spectaculaire” ontwikkeling laat zien.

Goed, wat heeft dit met Geert Wilders te maken? Het volgende punt is dat Geert Wilders de immigratie van niet-westerse allochtonen wil inperken. We gaan terug naar de website van het CBS. In 2009 kwamen in totaal 146.378 mensen ons land binnen om zich hier te vestigen, oftewel immigratie. Van dit aantal was 36% van niet-westerse allochtone afkomst. Van deze immigranten viel ruim 21% in de leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar oud. Bij de westerse allochtonen is dit niet heel veel lager, namelijk 19%. In ieder geval: als Wilders de immigratie van niet-westerse allochtonen in de komende jaren wil halveren, dan komen er dus volgens de cijfers van 2009 op jaarbasis 5.770 minder jongeren in de leeftijd 0 tot 20 jaar oud ons land binnen. En tegelijkertijd is Wilders tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Wat dit voor gevolgen heeft ziet men in onderstaand figuur (niet van mezelf, maar uit een Powerpoint van dr. J. de Deken).

 

Het is een diagram van een omslagstelsel, volgens welk ook onze AOW-uitkeringen gefinancierd zijn. De linker box staat voor de mensen die premie betalen, terwijl de rechter box de mensen zijn die een AOW-uitkering ontvangen. Men ziet ook drie assen lopen in het diagram. De belangrijkste as is C, dit is namelijk de levensloop van een burger. Op punt C1 begint de burger aan zijn werkend leven, op punt C2 bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd en veranderd van een premiebetaler in een AOW-ontvanger. Op punt C3 stopt hij met het ontvangen van AOW, simpelweg door overlijden.

De tweede as, B, staat voor het aantal mensen dat premie betaalt en uitkering ontvangt. Dit kan dalen of stijgen naar gelang de grootte van de bevolking. Idealiter is de verhouding tussen betalers en ontvangers minimaal gelijk. Veel prettiger is een groot aantal betalers en weinig ontvangers, wat min of meer de situatie was ten tijde van de babyboom.

De laatste as is dan tenslotte A. Deze staat symbool voor de hoogte van enerzijds premies en anderzijds de uitkeringen. Ingrijpen in de structuur van de AOW kan op elk van deze assen gebeuren. Op as A kan men de premies voor AOW verhogen of de uitkeringen verlagen. Ook kan men ingrijpen op as B, door bijvoorbeeld het aantal mensen dat recht heeft op een AOW in te perken doormiddel van een inkomenstoets. Is het laatst verdiende inkomen bijvoorbeeld boven de 50.000 euro per jaar, dan zou men op basis daarvan mensen kunnen uitsluiten van recht op AOW. Deze mensen kunnen dan via private regelingen in hun pensioen voorzien.

In plaats van ingrijpen op de assen A en B kan men ook veranderingen aanbrengen op de C-as, de levensloop van betalers/ontvangers. Als men punt C2 naar voren schuift, en daarmee dus bereikt dat mensen langer betalen en korter ontvangen, kan men al flink wat besparen op de AOW. Er zijn twee redenen waarom dit een vrij logische stap is. De eerste heb ik eerder al genoemd, namelijk het feit dat men in de afgelopen decennia steeds langer is gaan leven, een verschuiving van punt C3. Ook het punt waarop men (serieus) gaat bijdragen aan AOW-premie, punt C1, is in deze periode naar voren geschoven. Een groot deel van de mensen gaat na hun middelbare school doorleren en dus ook later aan het werk.

In andere woorden zijn alle belangrijke mijlpalen op de C-as verschoven, behalve het moment waarop men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit vind ik persoonlijk erg vreemd. Men betaalt korter en profiteert langer, terwijl het systeem voor een heel andere levensloop is ontwikkeld. Hier kom ik terug op wat ik in het begin zei over een daling van de vruchtbaarheid en een toename van de levensverwachting in Nederland. Het zal voor niemand een verrassing komen dat Nederland aan het vergrijzen is. De verhouding tussen premiebetalers en AOW-ontvangers groeit dus scheef, waardoor er veel druk komt te staan op de betaalbaarheid van het hele stelsel.

De enige manier om dit recht te trekken, zonder in te grijpen in huidige regelingen, is door te zorgen dat er weer meer premiebetalers komen. Maar de trend is juist dat dit (onder autochtone Nederlanders) aan het dalen is! De oplossing is jongeren aan te trekken vanuit het buitenland, en juist deze instroom wil Geert Wilders aan banden gaan leggen. Dat kan, maar dan moet je ingrijpen in het systeem door bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd omhoog te gooien van 65 naar 67 jaar.

Dat is lastig Geert, want dat wil je toch niet doen? Tja, dan moet je maar zoveel mogelijk jongeren toelaten, ook de allochtone. Een duivels dilemma voor de PVV?

Gerelateerde artikelen
Reacties
7 Reacties
 • Het zou een duivels dilemma zijn als de PVV logisch en consistent poogde te zijn. Dit is echter niet het geval. De PVV maakt de, in mijn ogen, geoorloofde keuze om zich te baseren op gevoel. Daardoor hoeven ze hier geen moment over na te denken.

 • Wat Corneel zegt: dit zijn samen waar je als populist gelukkig niet over hoeft na te denken...

 • Wat natuurlijk niet wegneemt dat dit wel degelijk een duivels dilemma is: voor VVD en CDA! De VVD die heeft toegezegd de 50% te gaan realiseren en de CDA minister die dit moet gaan uitvoeren.

  Zij zullen zich later namelijk, als redelijke partijen, wel degelijk geconfronteerd zien met de consequenties van hun beleid. De PVV niet, want tegen die tijd hebben wij allang een nieuwe Geert met een nieuwe nationale onderbuikpartij.

 • De noodzaak om premiebetalende burgers te hebben lijkt me helder. Echter, de conclusie van dit artikel is voor mij niet helemaal helder. Waarom moeten dit noodzakelijk niet-Westerse jongeren zijn? De PVV zou op de lange termijn migratie vanuit Westerse, niet Islamitische landen kunnen bevorderen.

 • Mijn conclusie is niet dat nieuwe instroom noodzakelijkerwijs niet-Westers moet zijn, maar dat het onlogisch zou zijn om de niet-Westerse instroom te beperken of zelfs een halt toe te roepen.

  Het is een feit dat ons land, tenminste vanuit de noodzaak tot premiebetalers voor de AOW, jongeren nodig heeft. Aan het aantal jongeren per AOW-ontvanger zit in principe geen plafond. Voor de betaalbaarheid van het stelsel en de levensstandaard van de ontvangers geldt zelfs "hoe meer, hoe beter". En dan kan overigens ook de hoogte van de premie omlaag.

  In theorie is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel jongeren (X) je nodig hebt om voor een Y aantal ouderen een levensstandaard van Z te garanderen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat je X zoveel mogelijk wilt vullen met Westerse jongeren en om die redenen bijvoorbeeld Amerikaanse jongeren gaan stimuleren om naar Nederland te komen.

  Mijn vraag zou dan zijn: wat is daar het nut van? Stimuleren kost geld en het hele idee is juist geld genereren. Bovendien vraag ik mij af wat voor intrinsiek voordeel Westerlingen met zich mee dragen, vooral vanuit het idee van bijdragen aan de AOW. Van de euro van een immigrant kun je net zoveel kunstgebitreiniger kopen als van de euro van een autochtoon.

  De huidige situatie is dat jongeren uit alle windstreken zonder dure stimulering (op kosten van de belastingbetalers) naar Nederland willen komen. Dat is toch mooi? Bovendien betwijfel ik ten zeerste of we echt blij moeten zijn met mensen die de PVV weet aan te trekken.

 • Paul den Hartogh,

  Ipv niet westerse jongeren importeren om onze autochtone  ouderen te onderhouden: bekijk liever de statistieken en je ziet dat eerder omgekeerd de ouderen veel jonge allochtonen onderhouden omdat onder hen de werkloosheid het grootst is.

  Wilders heeft dus alsnog gelijk! Daarnaast hebben niet westerse allochtonen een andere cultuur dan de onze, niet die van solidariteit met heel Nederland maar van "laat die schatrijke oudjes met hun riante AOW van Euro 1024 maar lekker voor zichzelf zorgen  (ondanks dat "die oudjes" hun levenlang premiues en belasting hebben afgedragen hetgeen de allochtone immigranten NIET hebben gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven