Miljoenen malen het drama van één

04 mei 2015
Wikimedia Commons

Wie het meemaakten, móeten eraan blijven denken.
Wie ervan hoorden, willen het.
Wie kinderen heeft, zal het ze leren,
te denken
aan dat wat steeds kleiner wordt in de tijd.
Die vergeelde foto…
De vrouw die daarop staat of de man
die stierf in de gaskamer of voor het vuurpeloton,
of onder een bombardement – of van de honger.
Oorlog is niet één drama van miljoenen,
Oorlog is miljoenen malen het drama van één.
Waaraan denk je dan?
Aan die laatste seconden misschien – voor de kogels inslaan,
of aan het moment waarop iemand ontdekt dat het badhuis geen
badhuis is?
Aan de angst, aan de pijn, aan de kou?
Aan die lange, lange ontbering?
Aan de moed ook van zo velen.
En aan dankbaarheid – niet te meten dankbaarheid
tegenover hen die ervoor zorgden dat het ooit een keer ophield.
Althans hier,
in Nederland, in West-Europa, in Azië.
Niet elders in Europa, waar eerst het naziregime genadeloos heerste.
En waar de bevrijders de nieuwe bezetters werden,
terwijl ónze bevrijders met geschenken kwamen,
en ons die grote voorsprong gaven op hen
in vrijheid en welvaart.
In onze herdenking vandaag betrekken we het onmetelijke leed dat in
deze landen is ondergaan.
We denken ook aan hún doden, hún gemartelden en hún verdrevenen,
En aan onze solidariteit die wij, bevoorrechten, na de oorlog met hen voelden.
Toen we machteloos waren om iets aan hun lot te doen.
Dat ligt nu anders.
Drie dagen geleden kwamen ze bij ons in het huis van de Europese Unie.
Met alle risico’s en kansen die daaraan vastzitten.
Voor hén en voor óns.
Hoe gaan wij om met onze voorsprong?
Die solidariteit van tóen,
hoe lang duurt die eigenlijk?
Als je níet meer machteloos bent
en je wat moet delen?

Column: Terrorisme?

30 mei 2013
Flickr / World Can't Wait

‘I am outraged that we can't kill people in other counties without them trying to kill us!' (Michael Moore)

De moord op Lee Rigby in Londen maakte, zoals altijd wanneer er sprake is van een door de media opgepikte geweldsdaad, gevoelens los van paniek, woede, verdriet en ontzetting. Toch kwam er ook kritiek op het classificeren van de moord als ‘terrorisme’ want, zoals de tweet van Michael Moore al aangeeft; Engeland is in oorlog en in een oorlog vallen slachtoffers.

Aan beide kanten.

Er is veel te doen over de definitie van terrorisme. Toch lijkt er consensus te bestaan over in ieder geval het volgende kenmerk:

- de daad moet gericht zijn tegen burgers met als doel het veranderen van politiek/militair handelen middels het aanjagen van angst onder de bevolking.

Deze definitie is niet probleemloos van toepassing op de moord in Londen, want het ging om een militair, in dienst van een leger dat deelneemt aan oorlogshandelingen. De definitie slaat echter wel op een groot aantal acties uitgevoerd door Amerika in landen waarmee zij in oorlog verkeert. Acties inclusief haar zelfverklaarde ‘shock-and-awe’ tactiek onder, jawel, de Iraakse burgerbevolking. In de media worden deze tactieken op zijn best oorlogsmisdaden genoemd, als het geen ‘Collateral Damage’ is. Maar nooit valt de term terrorisme.

Vanwaar dit onderscheid?

Dat heeft te maken met de status van de oorlog waarbinnen de handelingen plaatsvinden. Het zijn de westerse landen - met name Amerika - die bepalen welke oorlogen legitiem zijn en welke niet. En het zijn dezelfde landen die, wanneer hun oorlogsplannen onverhoopt illegitiem worden bevonden, desondanks doorzetten.

En er mee wegkomen.

Het is dat onderscheid, en dat onderscheid alleen, dat bepaalt welke acties als gerechtvaardigd oorlogsgeweld en welke als terrorisme worden bestempeld.

Een in alle opzichten onrechtmatige oorlog, zoals in Irak, kan zo toch als legitiem worden verkocht. Diegenen die belang hebben bij de oorlog zijn namelijk tevens degenen die oordelen over haar rechtmatigheid.

Wat betekent dit voor de status van politiek gemotiveerde moorden?

Om daarop een antwoord te vinden moet eerst de meest pijnlijke vraag van deze tijd worden gesteld, namelijk: is de bevolking van een westers land schuldig aan de oorlogsmisdaden die haar regering begaat omdat zij deze middels democratische weg mogelijk heeft gemaakt?

Ondanks de radicale toon van die vraag kan ik mij niet comfortabel onttrekken aan de logica ervan.

Er is nu namelijk de mogelijkheid dat de relatieve veiligheid en vrijheid die ik geniet als inwoner van een land dat zich inlaat met oorlog onrechtmatig is.

Dat ik, als onderdeel van een democratisch systeem dat een regering mogelijk maakte die blindelings Amerikaanse orders opvolgde en bijna een decennium onderzoek naar de rechtmatigheid van buitenlands oorlogsgeweld tegenwerkte, geen recht heb op veiligheid.
Dat het op een kosmische schaal misschien zelfs rechtvaardig is dat ik persoonlijk gevaar loop door mensen die mij het geleden oorlogsleed in verre landen persoonlijk willen laten voelen.

Die vreselijke gedachte zouden wij, inwoners van misdadige democratieën, in het licht van recente gebeurtenissen minder vanzelfsprekend moeten wegwuiven.